Apokalipsa (Apocalypse Now), r. Frensis Ford Kopola (Francis Ford Coppola), SAD, 1979.