Arh. Vladimir Šlapeta, Prag: Češka arhitektura između dva svetska rata, predavanje uz slajd projekciju