Private visions: japanska video umetnost '80, I deo
(u saradnji sa OS Obala, Sarajevo, i Ambasadom Japana u Beogradu)