Seminar Grupe 143

08. 11. 1978
Miško Šuvaković: Specifični karakter modela, predavanje
Boris Demur: Uvjeti za umjetničko djelovanje, predavanje
Paja Stanković: Tekstovi

09. 11. 1978
Marko Pogačnik: Umjetnički rad sa stanovišta strujanja snage, predavanje
Miško Šuvaković: Specifični karakter strukture/procesa, predavanje
Darko Hohnjec: Kandinski, predavanje

10. 11. 1978
Marko Pogačnik: Istorija umjetnosti kao proces školovanja čovječanstva u uvjetima materije, predavanje
Biljana Tomić: Paralelne realnosti, predavanje
Miško Šuvaković: Specifični karakter značenja, predavanje
Maja Savić: Predavanje, predavanje
Naško Križnar: Filmovi grupe OHO, projekcija filmova

11. 11. 1978
Marko Pogačnik: Umjetnost prirode i umjetnost čovjeka, predavanje
Bojan Brecelj: Umetnost prirode i umetnost čoveka, slajd projekcija
Jovan Čekić: O nekim problemima jezika u novijoj umetničkoj praksi, predavanje
Boris Demur: Uvjeti za umjetničko djelovanje, predavanje
Paja Stanković: Teorija boja u domenu vidljivo-čujnih manifestacija, predavanje