Fuga u klavirskoj literaturi - Fuga coronat opus, izvođač: Arbo Valdma, klavir; program: J. S. Bah (Bach), V. A. Mocart (Mozart), F. Mendelson (Mendelsohn), M. Reger, P. Hindemit (Hindemith), K. Sen-Sans (Saint-Saëns), M. Ravel, C. Frank