Šoko Adaći (Shoko Adachi), klavir, Japan; program: Tore Takemitsu, Saburo Takata, Akira Miyoshi