Trio (Stanislava Vuksanović, flauta; Aleksandar Ružićić, flauta, Marija Gluvakov, klavir); program: J. S. Bah (Bach), V. Rf. Bah (W. Rf. Bach), Betoven (Beethoven), F. Ferenc, Hendl (G. F. Handel), Hindemit (P. Hindemith), H. G. Burghart