Ciklus Uočavanja: Frankfurtska škola i njena kritika Hajdegerovog tumačenja Helderlinovog pesništva, predavanje, govori: Radomir Konstantinović